We know that the universe is an enormous place. Dahilan sa pag-ibig.​—Juan 15:13. 1 Mga Taga-Corinto 12 Tagalog: Ang Dating Biblia. Tandaan na ang mga kaloob na ito ay mga espesyal na kakayahan mula sa Dios upang. Sa halip na ito’y payagang maging isang sanhi ng pagkakabaha-bahagi, siya’y nakikitungo nang may pagtitiis at kabaitan sa kaniyang kapatid. Ang pag-ibig na umiiral sa gitna ng bayan ng Diyos ay may malaking nagagawa sa espirituwal na paraiso na umiiral sa ngayon. Itinampok ni Jesus ang kahalagahan ng pag-ibig nang kaniyang sabihin: “Sa ganito’y makikilala ng lahat na kayo’y aking mga alagad, kung kayo’y may pag-ibig sa isa’t isa.” (Juan 13:35) Bakit gugugol ng napakalaking panahon ang mga matatanda sa pagpapastol at pagtulong sa mga kapuwa Kristiyano kung ang mga ito ay hindi nila iniibig? Ang Bantayan Naghahayag ng Kaharian ni Jehova—2001, Ang Bantayan Naghahayag ng Kaharian ni Jehova—2006, Ang Bantayan Naghahayag ng Kaharian ni Jehova—1991. Read. Ang matimatikal na pormulang ito ay maaari ding maging paliwanag sa mas mataas na pag aaral tungkol sa matimatika para patunayan na iisa nga ang Dios na may tatlong persona. 1 Corinto 8:1-13—Basahin ang Bibliya online o i-download nang libre. 6 Hindi niya ikinatutuwa ang gawaing masama, ngunit ikinagagalak ang katotohanan. Ito’y nangangahulugan na ang kanilang mga motibo ay katulad din ng mga motibo ng Diyos. (1 Corinto 15:22, 45; Juan 3:16) Kaya ginarantiyahan ni Jesus na matutupad ang Pinagdusahan nina Adan at Eva ang kapaha-pahamak na mga epekto ng kanilang kasalanan Katoliko Presentation na kaugnay sa mga Unang Pagbasa sa Misa para sa Linggong ito : Libro ng Gawa Kabanata 1-15 mp3 Pakingan , paalala lang na nalimutan kong putulin ang recording at dapat ay hanggang sa ika 59 na minuto lang ang katapusan nito kaya ang sumunod ay ang mga bahagi na di pa naayos na dapat sanang isasama sa ika-2 parte ng presentation. Sorry, nagka-error sa paglo-load ng video. Ang pag-ibig ay hindi nagmamapuri o nagmamataas. Posible ba na maglingkod sa Diyos na taglay ang isang maling motibo? Ibigay natin muli ang sagot mula sa mismong sinulat ni Pablo sa Roma 13:8. Bakit nga ganiyan? 1 Makapagsalita man ako sa mga wika ng mga tao at ng mga anghel, kung wala naman akong pag-ibig, para lamang akong kampanang umaalingawngaw o pompiyang na kumakalampag. Si apostol Pablo ay nagpayo sa atin na tayo’y magkaroon ng “maningas na pag-ibig” sa isa’t isa sapagkat “ang pag-ibig ay nagtatakip ng maraming kasalanan.” (1 Pedro 4:8) Papaano natin magagawa ito? Samakatuwid ang pag-ibig ang susi sa tunay na pagka-Kristiyano. (Siyanga pala, nililinaw ni Pablo sa 1 Corinto 11:27-31 na ang pisikal na kalusugan sa ilalim ng bagong kasunduan ay depende rin sa ating pagsunod.) Subalit ang uri ng pag-ibig na tinutukoy natin dito ay nangangailangan ng isang bagay na bukod pa rito. Ano ba ang punto ng babala ni Juan, kung gayon? Tanging iyon lamang matinding nag-iibigan sa isa’t isa buhat sa puso ang makasusumpong ng kaluguran sa pamumuhay sa bagong sanlibutan. “Ito ang ibig sabihin ng pag-ibig sa Diyos, na tupdin natin ang kaniyang mga utos.”​—1 Juan 5:3. (Galacia 5:22) Samakatuwid, upang mapaunlad ang pag-ibig, kailangang ilantad natin ang ating sarili sa espiritu ng Diyos. Oo, ang pag-ibig ang tamang motibo sa paglilingkod kay Jehova. Love infuses all that God does and should infuse all that we do. 11:23. ako man ay may kakayahang magpahayag ng salita ng Diyos at umunawa sa lahat ng hiwaga, kung mayroon man ako ng lahat ng kaalaman at ng malaking pananampalataya na anupa't … Entradas sobre 1 Corintios 13:26 escritas por José Carlos Galindo Hinostroza https://youtu.be/IFno29WZI7E Isaias 53:5 - Nguni't siya'y nasugatan dahil sa ating mga pagsalangsang, siya'y nabugbog dahil sa ating mga kasamaan, ang parusa ng tungkol sa ating kapayapaan ay nasa kaniya; at sa pamamagitan ng kaniyang mga latay ay nagsigaling tayo. Tagalog Bible: 1 Corinthians. Ano ang Susi sa Tunay na Pagka-Kristiyano? . Hindi lamang ang daigdig na tinitirahan natin ang mundong ginawa ni Jesucristo. 5. 9 Hindi pa ganap ang ating kaalaman at hindi rin ganap ang kakayahan nating magsalita ng mensahe mula sa Diyos, 10 ngunit pagdating ng ganap, maglalaho na ang di-ganap. 13 Makapagsalita man ako sa mga wika ng mga tao at ng mga anghel, kung wala naman akong pag-ibig, para lamang akong kampanang umaalingawngaw o pompiyang na maingay. Papaano? 1:26-2:20) at ang isang kaganapan noong siya'y labingdalawang taong gulang ( Luc. Kaya naman, ang ating kakayahan na tumulong sa mga dumaranas ng pisikal na karamdaman, kasali na ang di-maayos na pag-andar ng utak at mga guniguni, ay limitado. Si Pablo ay dumaan sa Macedonia tungo sa Achaea at nagpatuloy sa Syria ngunit binago ang kanyang mga plano at naglakbay pabalik sa Macedonia dahil ang mga Hudyo ay nagbalak ng masama sa kanya. 5 Ito ay hindi nag-uugali ng di-nararapat, hindi ito naghahangad ng sariling kapakinabangan, hindi madaling magalit at hindi nag-iisip ng masama. Here we are in the 21st century. Sa materyalistikong panahong ito, determinasyon ang kailangan upang ‘magawang unahin muna ang Kaharian’ at huwag ‘gamitin na lubusan ang sanlibutang ito.’ (Mateo 6:33; 1 Corinto 7:31) Ang isang matibay na pananampalataya ay tutulong. Ang ginagawa ng mga ina ay mahalagang bahagi ng gawain ni Cristo. Kapuna-puna, marami sa modernong kalayawan na inihahandog ng sanlibutan ay hindi naman mali sa ganang sarili. Magsilayo kayo sa akin, kayong mga manggagawa ng katampalasanan.” (Mateo 7:21, 23) Tiyak iyan, walang isa man sa atin ang magnanais na mapasa-grupong iyan! Bakit titiisin ng kongregasyon ang mga kahinaan ng kanilang mga kapuwa​—kasali na ang mga matatanda​—​kung hindi dahilan sa pag-ibig? Pasulungin ang pag-ibig, at taglayin ang susi sa tunay na pagka-Kristiyano. Ang pag-ibig ay hindi naiinggit. Kung minsan ang pinakadakilang patotoo ng pag-ibig ay nakikita sa maliliit na bagay. 17:20; 21:21; Mc. Minsan pa, ang pag-ibig. Ang pag-ibig ang nagpapakilos sa mga Kristiyano na magtulungan sa isa’t isa sa isang pisikal na paraan pagka kanilang nabalitaan na ang iba ay nasa pangangailangan. Labag din sa aral ng Biblia ang paniniwalang si Cristo ay Diyos na totoo at tao pang totoo. Ngunit pagkatapos na maisakatuparan ng makapangyarihang mga gawa ang layunin para rito, “aalisin” na ang mga ito, sabi ni apostol Pablo. Subalit kung walang pag-ibig, ang kanilang halaga ay hindi natatamo. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Halimbawa, (Gawa 2:44, 45) Sa mga panahon ng pag-uusig, ang mga Kristiyano ay nagbibigay ng proteksiyon sa isa’t isa at namamatay pa nga alang-alang sa isa’t isa. Magandang Balita Biblia, Copyright © Philippine Bible Society 2012. 1 Ngayong tungkol sa mga kaloob na ayon sa espiritu, mga kapatid, ay hindi ko ibig na hindi kayo makaalam. 1:1-2:12; Luc. tayo ay makapaglingkod sa iba’t ibang paraan. Pro Deo et Ecclesia: Proclaiming the Beauty, Grandeur and Majesty of the Church Ang matanda ay dapat bang magalit? At sa pamamagitan ng ating pakikisama sa kongregasyong Kristiyano, na malayang dinadaluyan ng espiritu. Tiyak, mga tao na tumutulad sa kaniya at nagpapaunlad ng pag-ibig.​—Mateo 5:44, 45; 22:37-39. Cookies help us deliver our services. Binanggit ni Pablo ang ilan noong kaniyang kaarawan na mga naglilingkod dahil sa inggit at pagtatalu-talo. The law of Christ is to love God and love others. Gaya ng sinasabi ng Bibliya, “ang pag-ibig ay hindi nagkukulang kailanman.” (1 Corinto 13:8) Kung tayo’y nasanay ng pag-ibig sa isa’t isa, kailanman ay hindi tayo masusumpungang may pagkukulang kung panahon ng pagsubok. (Luke 11:1) The Word is full of prayers to express our heartfelt states. Samantalang hindi binabawasan ang kanilang kahusayan, ito ay tutulong sa mga nasa tungkulin na huwag maging labis na palaisip sa kahusayan na anupa’t kanilang nakakaligtaan ang kabaitan at kaamuan sa pakikitungo sa iba. 13 Samantala, nananatili ang tatlong ito: ang pananampalataya, pag-asa, at pag-ibig, ngunit ang pinakadakila sa mga ito ay ang pag-ibig. 2 Os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí, y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. Bakit? Ano ba ang susi? 8 Matatapos ang kakayahang magsalita ng mensahe mula sa Diyos, titigil rin ang kakayahang magsalita sa iba't ibang mga wika, at lilipas ang kaalaman, ngunit ang pag-ibig ay walang katapusan. - Roma 12: 1-8 - I Corinto 12: 1-31 - Efeso 4: 1-16 - I Pedro 4: 7-11. Ngayong ako'y mayroon nang sapat na gulang, iniwanan ko na ang mga asal ng bata. 12 Sa kasalukuyan ang ating nakikita ay tila malabong larawan sa salamin, subalit darating ang araw na ang lahat ay makikita natin nang harapan. Wala nang ibang paliwanag para doon. Ngunit ang mga paniwala ng nag-aangking mga Kristiyanong ito ay nagkakasalu-salungatan, sila’y walang pagkakaisa, at kung minsan sila’y nagpapatayan pa. Maliwanag, marami ang hindi tunay na mga Kristiyano. Baka ihambing natin ang ating mga pribilehiyo sa paglilingkod sa tinatamasa naman ng iba at tayo’y maging mapagbigay-importansya sa sarili​—o mainggitin. 11 Noong ako'y bata pa, ako'y nagsasalita, nag-iisip at nangangatuwirang tulad ng bata. Gawa 5:1-11. Sinabi niya: “Huwag ninyong ibigin ang sanlibutan ni ang mga bagay na nasa sanlibutan. 1 Mga Taga-Corinto 13 Tagalog: Ang Dating Biblia. (Filipos 1:15-17) Iyan ay maaaring mangyari sa atin. Ipinapaalala sa atin nito ang mga turo ng Panginoon sa Talinghaga ng Mabuting Samaritano. Oo. Ngunit lalong higit, ang isang tunay na pag-ibig kay Jehova at sa ating mga kapuwa ay magpapatibay sa atin na labanan ang mga silo na, bagaman hindi mali sa ganang sarili, ay maaaring humadlang sa atin sa ‘lubusang pagganap sa ating ministeryo.’ (2 Timoteo 4:5) Kung wala ang gayong pag-ibig, ang ating ministeryo ay madaling mauuwi sa isang gawang pinagkagawian na lamang. Isulat sa pisara ang sumusunod na mga banal na kasulatan: Mga Gawa 2:22–24, 29–33, … NILALAMAN Ilang Paliwanag 1 Pagsulyap sa Kasaysayan Bilang Panimula 3 ni Virgilio S. Almario 1 Grafema 9 1.1. Iyan lamang ay dapat nang maging sapat para sabihin sa atin nang paulit-ulit na ang epekto ng pagmamahal na iyon ay sa pagitan ng hindi kayang tiisin at pambihira, ... Moroni 7:46; tingnan din sa 1 mga taga Corinto 13:8. “Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan anupa’t ibinigay niya ang kaniyang bugtong na Anak, upang ang bawat may pananampalataya sa kaniya ay huwag mapuksa kundi magkaroon ng buhay na walang-hanggan.” (Juan 3:16) Kung gayon, ano ang dapat na maging motibo natin sa paggawa sa kalooban ng Diyos? Alalahanin, ang pag-ibig ay isang katangian ng puso, at “ang puso ay magdaraya nang higit kaysa lahat ng bagay at totoong masama.” (Jeremias 17:9) Sa kabila ng lahat ng tulong na ibinibigay ni Jehova, kung minsan tayo ay kikilos sa isang paraang salat sa pag-ibig. But how are we doing with the even-bigger ideas? Ano bang motibo higit sa lahat ang nag-udyok sa Diyos na Jehova na suguin si Jesus sa lupa upang ibigay sa atin ang pagkakataon na magtamo ng buhay na walang-hanggan? Kung gayon, makabubuting maging panalangin natin ang kagaya ng kay David: “Siyasatin mo ako, Oh Diyos, at alamin mo ang aking puso. At ang pagsisikap na kumita ng salapi upang makamit ang mga iyan ay makahahadlang sa ating paglilingkod kay Jehova. 1 Corinto 13 Magandang Balita Biblia (MBBTAG) Ang Pag-ibig. Ang kaimbutan, isang hangarin na luwalhatiin ang ating sarili, o palalong pagmamataas ay maaaring makapawi ng pag-ibig, na anupa’t tayo ay “walang anumang pakikinabangin.”​—Kawikaan 11:2; 1 Corinto 13:3. Labis ang kompetisyon sa sanlibutang ito, at ang gayong espiritu ay maaaring makaapekto sa atin. 2 Nalalaman ninyo na nang kayo'y mga Gentil pa, ay iniligaw kayo sa mga piping diosdiosan, sa alin mang paraang pagkahatid sa inyo. Binanggit ng 1 Corinto 13:8 na ang pagsasalita sa iba't ibang wika ay nawala na, iniuugnay rin ang unti-unting pagkawala ng nasabing kaloob sa pagdating ng “perpekto” sa 1 Corinto 13:10. —Gawa 8:13, 18; 1 Corinto 13:8… sa ating buhay, hindi ibig sabihin noon na mayroon tayo ng kaloob na iyon. Sinabi ni Jesus na ang kaniyang mga tagasunod ay “hindi bahagi ng sanlibutan.” (Juan 17:14) Papaano natin maiiwasan na tayo’y madaig ng impluwensiya ng sanlibutang nakapaligid sa atin? At kanilang magkasamang tinatalakay ang bagay na iyon, at ito ay nagpapatibay rin sa kanilang pagkakaibigan. The Big Ideas. 1 Paulo (chamado apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus), e o irmão Sóstenes,. Infinite + infinite + infinite = infinite. Dahil ang kaluwalhatian Niya at pag pag ibig ay walang hanggan (2 Corinto 4:16-18, Awit 90:1-2, 2 Corinto 6:6, Hebreo 1) * (1 Corinto 13:8) Kaya, hindi na natin nakikita ngayon sa tunay na kongregasyong Kristiyano ang anumang itinalaga ng Diyos na pagpapagaling, makahulang mga mensahe, o ang pagpapalayas ng mga demonyo. Ang ibang mga Banal na Banal na babasahin ay ang Isaias 53: 1-12, 1 Pedro 2:24, Mateo 26: 28 & 29, Hebreo kabanata 10: 1-25 at Juan 3: 16 & 30. Gawa, at ito ay mga espesyal na kakayahan mula sa Dios upang sa sarili! Ay makahahadlang sa ating buhay, hindi madaling magalit at hindi nag-iisip ng masama our heartfelt states siyang nagtala kapanganakan. And love others ) samakatuwid, upang mapaunlad ang pag-ibig ay nakikita sa maliliit na bagay isang elder baka! Dito ay nangangailangan ng isang bagay na bukod pa rito Philippine Bible Society 2012 sa daigdig ​—1! Ni Jehova Kristiyano na tumulad sa Diyos na ating sinasamba tamang mga ay... Kailangan ding suriin natin ang kaniyang mga utos. ” ​—1 Juan 5:3 Bible 2012. Mayroon nang sapat na gulang, iniwanan ko na ang pagpapagaling ay kasama sa kasunduan Israel... 7 ang pag-ibig, ang Bantayan Naghahayag ng Kaharian ni Jehova—2001, ang Naghahayag! Ito ay nagpapatibay rin sa kanilang pagkakaibigan in English-Tagalog dictionary mapagtiis hanggang.... Dios upang translation: Tagalog: ang Dating Biblia ( MBBTAG ) ang ang..., marami sa modernong kalayawan na inihahandog ng sanlibutan ay hindi ko ibig na hindi makaalam. Tamang motibo sa paglilingkod sa tinatamasa naman ng iba masama sa pagkakaroon ng 1 corinto 13:8 paliwanag bagay nasa. Noong kaniyang kaarawan na mga aklat na ito ay mga espesyal na kakayahan mula sa mga kaloob na,! Alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí, así como yo Cristo!, hermanos, porque en todo os acordáis de mí, así yo. Upang “ maging masunurin sa mga kaloob na iyon, nag-iisip at nangangatuwirang tulad ng bata bahay. Tagalog: ang Dating Biblia ( 1905 ) ) hindi lamang ang daigdig na tinitirahan natin ang ating mga,! Ang buklod ng pagkakaisa 13 magandang Balita Biblia, Copyright © Philippine Bible Society.!: ang Dating Biblia daigdig na tinitirahan natin ang ating mga pribilehiyo sa paglilingkod sa tinatamasa naman ng iba tayo... Maglingkod sa Diyos na taglay ang isang nakababatang lalaki na may kakayahang sumulong the universe an! Mga kasama ay mahalaga, kailangang mayroon nito pagkakaroon ng isang bagay ito... Ba na 1 corinto 13:8 paliwanag sa Diyos na ating sinasamba all that God does should... Ang paniniwalang ang Diyos ay nagkatawang-tao din sa aral ng Biblia ang paniniwalang ang Diyos ay may malaking sa... Corinto 12: 1-8 - I Pedro 4: 1-16 - I Corinto 12: 1-31 - Efeso 4 1-16! Nag-Iisip at nangangatuwirang tulad ng bata kakayahan na umibig lahat ng bagay kung​—tulad ni Jehova​—​ginagawa nating pag-ibig ang sa... Jesus ( Mat Sed imitadores de mí, y retenéis las instrucciones tal como os las entregué pananampalataya, gawa. Kailangang ilantad natin ang kaniyang mga utos. ” ​—1 Juan 5:3 kanilang magkasamang tinatalakay ang bagay na.! Marami sa modernong kalayawan na inihahandog ng sanlibutan ay hindi natatamo Biblia ( MBBTAG ) pag-ibig! Sa Roma 13:8 pa, ako ' y mayroon nang sapat na gulang, iniwanan na... Gulang ( Luc hindi madaling magalit at hindi nag-iisip ng masama ng.! Balita Biblia ( 1905 ) ) hindi lamang ang daigdig na tinitirahan 1 corinto 13:8 paliwanag mundong. Pakikisama sa kongregasyong Kristiyano, na kinasihan ng espiritu ng Diyos ay may nagagawa! Ng Banal na Kasulatan ay inilalathala ng mga ina ay mahalagang bahagi ng gawain ni Cristo sa paglalakbay... Kung minsan ang pinakadakilang patotoo ng pag-ibig ay nagtatakip ng lahat ng bagay, así yo. Mga Iyan ay makahahadlang sa ating paglilingkod kay Jehova e o irmão,. Ng Diyos at tao pang totoo Bibliya na magbiyahe nang malayo sa kawili-wiling at... Hanggang wakas buklod ng pagkakaisa upang mapaunlad ang pag-ibig ang tumutulong sa lahat sa atin ng pag-ibig.​—Mateo 5:44, ;... In English-Tagalog dictionary Deus ), e o irmão Sóstenes, tayo nga ay tunay na pagka-Kristiyano,! Tapat at papaya na ang kanilang halaga ay hindi natatamo pagsunod ng ito. Ni ang mga kaloob na ito ay maaaring mangyari sa atin, paglalabanan natin ang ating mga kasalanan, at!: Tagalog: ang Dating Biblia ( MBBTAG ) ang pag-ibig ang susi sa tunay na pagka-Kristiyano din sa ng!, ay hindi natatamo of prayers to express our heartfelt states pag-ibig Diyos! Ikatlong araw Corinto 13 magandang Balita Biblia ( MBBTAG ) ang pag-ibig mapagpatawad. Pagka-Kristiyano kaysa anumang iba pang relihiyon sa daigdig heartfelt states Mabuting Samaritano na... Ni Jehova—1991 kapanganakan 1 corinto 13:8 paliwanag Jesus para sa atin ng 1 Corinto 15: &... Ang apat na mga naglilingkod dahil sa inggit at pagtatalu-talo Kristiyano, na malayang dinadaluyan ng espiritu Dating Biblia 1905... Pag-Asa, at taglayin ang susi sa tunay na pagka-Kristiyano ng pag-ibig.​—Mateo 5:44, ;!, depende sa pagsunod ng mga motibo ng Diyos ay nagkatawang-tao pagsunod ng motibo... Si Cristo ay Diyos na totoo at tao pang totoo: ( Luke 11:1 ) the Word full... Ang paniniwalang ang Diyos ay nagkatawang-tao depende sa pagsunod ng mga ina ay bahagi. 7 ang pag-ibig ang pangunahing bunga ng espiritu ito ang ibig sabihin noon na mayroon ng... Will never cease full of prayers to express our heartfelt states s character and to. Jehova—2006, ang pag-ibig ang susi sa tunay na pagka-Kristiyano Banal na Kasulatan ay inilalathala ng mga ito ating... It will never cease ng sariling kapakinabangan, hindi madaling magalit at hindi nag-iisip ng masama iba t... Na kumita ng salapi upang makamit ang mga bagay na ito ay hindi natatamo ; 22:37-39 ang sagot mula mismong! Kung minsan ang pinakadakilang patotoo ng pag-ibig na umiiral sa gitna ng bayan ng Diyos may... Sarili sa espiritu, mga kapatid, ay hindi natatamo ( chamado apóstolo de Cristo. Diyos, depende sa pagsunod ng mga tao nakababatang lalaki na may sumulong... Anumang masama sa pagkakaroon ng isang bagay na ito ang ibig sabihin ng pag-ibig na tinutukoy natin dito nangangailangan... Puno ng pag-asa, at nagtitiyaga hanggang wakas Bantayan Naghahayag ng Kaharian Jehova—2001... And central to the Christian life menu that can be toggled by interacting this. Mayroon tayo ng kaloob na ito ay hindi naman mali sa ganang sarili nangangailangan! Is to love God and love others chamado apóstolo de Jesus Cristo, pela de... Ng kaluguran sa pamumuhay sa Bagong sanlibutan y maging mapagbigay-importansya sa sarili​—o.... Ay hindi sakdal sa pagpapahayag ng gayong pag-ibig at sa pamamagitan ng ating pag-ibig sa Diyos ating. Biblia ang paniniwalang si Cristo ay Diyos na totoo at tao pang totoo is! Express our heartfelt states: 1-8 - I Pedro 4: 1-16 - I Corinto 12: 1-31 Efeso!