17 -- This Bible is now Public Domain. 18 14 At nang dumating ang oras, ay naupo siya, at ang mga apostol ay kasalo niya. 4 Datapuwa't sila'y di nagsiimik. Sa kaniya'y sinabi ng una, Bumili ako ng isang bukid, at kailangan akong umalis at tingnan; ipinamamanhik ko sa iyo na pagpaumanhinan mo ako. 31 O aling hari, na kung sasalubong sa pakikidigma sa ibang hari, ay hindi muna uupo at sasangguni kung makahaharap siya na may sangpung libo sa dumarating na laban sa kaniya na may dalawangpung libo? Dahil dito, hindi ako makakapunta. Dalhin mo rito ang mga dukha, mga pilay, mga lumpo at mga bulag. 22 Sinabi ng alipin: Panginoon, nagawa na ang ayon sa iniutos mo at mayroon pang lugar. Aired (February 27, 2020): Nabalitaan ni Dr. Maxine ang nangyari kay Cpt. 6 At di na muling nakasagot sila sa kaniya sa mga bagay na ito. Magsiparoon nga tayo ngayon hanggang sa Bet-lehem, at tingnan natin itong nangyari, na ipinagbigay alam sa atin ng Panginoon. This is one of the most difficult books to interpret. Read verse in Nueva Versión Internacional 19 At sinabi ng iba, Bumili ako ng limang magkatuwang na bakang lalake, at paroroon ako upang sila'y subukin; ipinamamanhik ko sa iyo na pagpaumanhinan mo ako. 14 At nang dumating ang oras, ay naupo siya, at ang mga apostol ay kasalo niya. Iglesia de la Alabanza Alcarrizos 12,653 views. 43 Sila'y umuwi na pagkatapos ng pista. 1 35 Walang kabuluhang maging sa lupa kahit sa tapunan man ng dumi: itinatapon sa labas. 15 At nang marinig ito ng isa sa nangakaupong kasalo niya sa dulang, ay sinabi sa kaniya, Mapalad ang kakain ng tinapay sa kaharian ng Dios. 6 14:13-15. kayong mga taga-Capernaum, maaaring itaas ninyo ang inyong sarili hanggang sa langit ngunit ibabagsak kayo hanggang sa daigdig ng mga patay. 11 Sapagka't ang bawa't nagmamataas ay mabababa; at ang nagpapakababa ay matataas. Lucas 14:23 Entonces el señor le respondió: “Ve por los caminos y las veredas, y oblígalos a entrar para que se llene mi casa. Contact | Disclaimer | 15 Ang mga bagay na ito ay narinig ng isa sa mga kasama niyang nakadulog sa hapag. Lucas 15:11-24 Ang Salita ng Diyos (SND) Ang Talinghaga ng Alibughang Anak 11 Sinabi niya: May isang lalaking may dalawang anak na lalaki. Ang Nawala at Natagpuang Tupa(Mt. 15 At sinabi niya sa kanila, Pinakahahangad kong kanin na kasalo ninyo ang kordero ng paskuang ito bago ako maghirap: 16 Sapagka't sinasabi ko sa inyo, Ito'y hindi ko kakanin, hanggang sa ito'y maganap sa kaharian ng Dios. Lucas 14:15-24 La Biblia de las Américas (LBLA) Parábola de la gran cena. Lucas 14:15-24 Ang Salita ng Diyos (SND) Ang Talinghaga sa Malaking Piging. Lucas 14 Tagalog: Ang Dating Biblia ... 15 At nang marinig ito ng isa sa nangakaupong kasalo niya sa dulang, ... Tagalog (Philippines National Language) -- Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) -- Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long. 15 Cuando uno de los que estaban sentados [] con El a la mesa oyó esto, le dijo: ¡Bienaventurado [] todo el que coma pan en el reino de Dios! 15 At # Isa. 2 (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 5:29-30. araw, ang mga maniningil ng buwis at ang mga makasalanan ay lumapit kay Jesus upang makinig. 11 42 Nang siya'y labindalawang taon na, dumalo sila sa pista, ayon sa kanilang kaugalian. 29 Baka kung mailagay na niya ang patibayan, at hindi matapos, ang lahat ng mga makakita ay mangagpasimulang siya'y libakin, "Dios no acepta tus excusas" (Lucas 14:15-24) - Ps. (translation: Tagalog… 1 At nangyari, sa pagpasok niya sa bahay ng isa sa mga pinuno ng mga Fariseo nang isang sabbath upang kumain ng tinapay, at inaabangan nila siya. Regil Medina - Duration: 59:55. 22 19 Ang isa ay nagsabi: Bumili ako ng limang tambal na baka. 25 Nagsisama nga sa kaniya ang lubhang maraming tao; at siya'y lumingon at sa kanila'y sinabi, 7 At nagsalita siya ng isang talinghaga sa mga inanyayahan, nang mamasdan niya na kanilang pinipili ang mga pangulong luklukan; na nagsasabi sa kanila, (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Lucas 14:15-24 Nueva Traducción Viviente (NTV) Parábola de la gran fiesta. Read verse in La Biblia de las Américas (Español) 32 O kung hindi, samantalang malayo pa ang isa, ay magsusugo siya ng isang sugo, at hihilingin ang mga kailangan sa pagkakasundo. 10 At sila'y nangagpasimulang mangagkatuwa. Nagbulung-bulungan naman … 15 At nangyari nang lisanin sila ng mga anghel at nangapasa langit, ang mga pastor ay nangagsangusapan. 17 At sa panahon ng paghapon ay sinugo niya ang kaniyang alipin, upang sabihin sa mga inanyayahan, Magsiparito kayo; sapagka't ang lahat ng mga bagay ay nahahanda na. 14 Sa Araw ng Paghuhukom, higit na mabigat ang kaparusahan ninyo kaysa sa kaparusahan sa mga taga-Tiro at taga-Sidon. 12 Sinabi naman ni Jesus sa nag-anyaya sa kanya, “Kapag naghahanda ka ng isang salu-salo, huwag ang iyong mga kaibigan, mga kapatid, mga kamag-anak o mayayamang kapitbahay ang aanyayahan mo, dahil aanyayahan ka rin nila at masusuklian na ang iyong ginawa. 18 Ang lahat, sa iisang paraan, ay nagsimulang magdahilan. 20 33 Kaya nga sinoman sa inyo na hindi tumanggi sa lahat niyang tinatangkilik, ay di maaaring maging alagad ko. The Magandang Balita Biblia (MBB) is a version of the Holy Bible in the Tagalog language using the dynamic equivalence principle of translation. Lucas 15:32 ``Pero era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque éste, tu hermano, estaba muerto y ha vuelto a la vida; estaba perdido y ha sido hallado. Statement of Faith | 15 Namasukan siya sa isang tagaroon, at siya'y pinagtrabaho nito sa isang babuyan. 8 Pagka inaanyayahan ka ninomang tao sa kasalan, huwag kang uupo sa pangulong luklukan; baka mayroon siyang anyayahang lalong marangal na tao kay sa iyo, Luke 14 Healing of a Man on the Sabbath. Lucas 14:15–24. 15 At sinabi niya sa kanila, Kayo ang nangagaaring-ganap sa inyong sarili sa paningin ng mga tao; datapuwa't nakikilala ng Dios ang inyong mga puso; sapagka't ang dinadakila ng mga tao ay kasuklamsuklam sa paningin ng Dios. 12:1-27; Deut. 13 Datapuwa't kung maghahanda ka, ay anyayahan mo ang mga dukha, ang mga pingkaw, ang mga pilay, ang mga bulag, 16 Datapuwa't sinabi niya sa kaniya, May isang naghanda ng isang malaking hapunan; at marami siyang inanyayahan: 22 At sinabi ng alipin, panginoon, nagawa na ang ipinagutos mo, at gayon ma'y maluwag pa. 21 Sa pagdating ng aliping iyon, iniulat niya sa kaniyang panginoon ang mga bagay na ito. 14 13 Ang una ay nagsabi sa kaniya: Bumili ako ng isang bukid. 2 At ang mga Fariseo at gayon din ang mga eskriba ay nangagbubulongbulungan, na nangagsasabi, Tinatanggap ng taong ito ang mga makasalanan, at sumasalo sa kanila. Sa galit ng may-ari ng sambahayan, nagsabi siya sa kaniyang alipin: Pumunta ka agad sa mga lansangan at mga makikipot na daan ng lungsod. 15 At sinabi niya sa kanila, Pinakahahangad kong kanin na kasalo ninyo ang kordero ng paskuang ito bago ako maghirap: 16 Sapagka't sinasabi ko sa inyo, Ito'y hindi ko kakanin, hanggang sa ito'y maganap sa kaharian ng Dios. The result is a version that is easy to read and understand, but faithful to the meaning of the original biblical texts. 5 Ang talinghaga ng malaking hapunan Ang talinghaga ng malaking hapunan Para mas matuto tungkol sa talinghaga ng malaking hapunan, tingnan ang komentaryo sa New Testament Student Manual (Church Educational System manual, 2014), 164 ). 3 At pagsagot ni Jesus, ay nagsalita sa mga tagapagtanggol ng kautusan at sa mga Fariseo, na sinasabi, Matuwid baga o hindi na … 7 5 At sinabi niya sa kanila, Sino kaya sa inyo ang kung magkaroon ng isang asno o isang bakang lalake na mahulog sa hukay, at pagdaka'y hindi kukunin kahit araw ng sabbath? 15 At dinala naman nila sa kaniya ang kanilang mga sanggol, upang kaniyang hipuin sila; datapuwa't nang mangakita ito ng mga alagad, ay sila'y sinaway nila. This summary of the Gospel of Luke provides information about the title, author(s), date of writing, chronology, theme, theology, outline, a brief overview, and the chapters of the Gospel of Luke. 19 Version Information. 16 Written commentary on Revelation, Tagalog version, by Dr. Bob Utley, retired Professor of Hermeneutics (Bible Interpretation). Marcos 8:22 Llegaron a Betsaida, y le trajeron un ciego y le rogaron que lo tocara. 3 At pagsagot ni Jesus, ay nagsalita sa mga tagapagtanggol ng kautusan at sa mga Fariseo, na sinasabi, Matuwid baga o hindi na magpagaling sa sabbath? Copyright © 1998 by Bibles International, Ang Salita ng Diyos (SND). 20 Ang isa ay nagsabi: Bagong kasal ako. 14 At magiging mapalad ka; sapagka't wala silang sukat ikaganti sa iyo: sapagka't gagantihin sa iyo sa pagkabuhay na maguli ng mga ganap. 12 At sinabi rin naman niya sa naganyaya sa kaniya, Pagka naghahanda ka ng isang tanghalian o ng isang hapunan, ay huwag mong tawagin ang iyong mga kaibigan, ni ang iyong mga kapatid, ni ang iyong mga kamaganak, ni ang mayayamang kapitbahay; baka ikaw naman ang kanilang muling anyayahan, at gantihan ka. Pilitin mong pumasok ang mga tao upang mapuno ang aking bahay. 16 Ngunit sinabi ni Jesus sa kaniya: Isang lalaki ang naghanda ng malaking hapunan at nag-anyaya ng marami. At siya'y tinangnan niya, at siya'y pinagaling, at siya'y pinayaon. Lucas 24 Tagalog: Ang Dating Biblia ... 14 At kanilang pinaguusapan ang lahat ng mga bagay na nangyari. Kabanata 15 . Lucas 14:27 - Sinomang hindi nagdadala ng kaniyang sariling krus, at sumusunod sa akin, ay hindi maaaring maging alagad ko. 27 Sinomang hindi nagdadala ng kaniyang sariling krus, at sumusunod sa akin, ay hindi maaaring maging alagad ko. 10 Kundi pagka inaanyayahan ka, ay pumaroon ka at umupo ka sa dakong kababababaan; upang kung dumating ang naganyaya sa iyo, ay sa iyo'y sabihin niya, Kaibigan pumaroon ka pa sa lalong mataas: kung magkagayo'y magkakaroon ka ng kaluwalhatian sa harap ng lahat na mga kasalo mong nangakaupo sa dulang. 4 Misa 12h - … 15 Al oír esto, un hombre que estaba sentado a la mesa con Jesús exclamó: «¡Qué bendición será participar de un banquete [] en el reino de Dios!». 23 Sinabi ng panginoon sa alipin: Pumunta ka sa mga daan at sa mga tabing bakod. 44 Maghapon na silang nakapaglakbay na inaakalang kasama … I Will Not Be Scared Of The People Here Are The Facts On Bill Gates, Clinton and Dr. Fauci - Duration: 29:19. 18 At silang lahat na parang iisa ay nangagpasimulang nangagdahilan. Sinabi nito sa kaniya: Pinagpala siya na kakain ngtinapay sa paghahari ng Diyos. We must be careful not to be dogmatic in our interpretation because godly people throughout history have disagreed on its meaning. 2 At narito, sa kaniyang harapan ay may isang lalaking namamaga. 12 59:55. 41 Taun-taon, # Exo. 8 At nangyari, sa pagpasok niya sa bahay ng isa sa mga pinuno ng mga Fariseo nang isang sabbath upang kumain ng tinapay, at inaabangan nila siya. Nang magkagayon, sa galit ng puno ng sangbahayan ay sinabi sa kaniyang alipin, Pumaroon kang madali sa mga lansangan at sa mga daang makikipot ng bayan, at dalhin mo rito ang mga dukha, at ang mga pingkaw, at ang mga bulag, at ang mga pilay. 17 Sa oras ng hapunan ay sinugo niyaang kaniyang alipin upang magsabi sa mga inanyayahan: Halina kayo, nakahanda na ang lahat. 13 Subalit kapag ikaw ay maghahanda, anyayahan mo ang mga mahihirap, mga lumpo, mga pilay, at mga bulag. Lucas 14:16-24 Pero El le dijo: Cierto hombre dio una gran cena, e invitó a muchos; y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los que habían sido invitados: "Venid, porque ya todo está preparado." Lucas 15:24 - Sapagka't patay na ang anak kong ito, at muling nabuhay; siya'y nawala, at nasumpungan. 24 Sapagka't sinasabi ko sa inyo na alin man sa mga taong inanyayahan ay hindi makatitikim ng aking hapunan. Lucas 14:11 - Sapagka't ang bawa't nagmamataas ay mabababa; at ang nagpapakababa ay matataas. 14 Luwalhati sa Dios sa kataastaasan, At sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. 13 No; when you have a party, invite the poor, the crippled, the lame, the blind;. Gain a concise, fundamental grasp of what the Bible is all about. This translation approach gives more attention to the meaning of the original languages rather than their form. 21 (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 中文 čeština Nederlands français ქართული ენა Deutsch italiano 日本語 한국어 português Pyccĸий Srpski, Српски Español svenska Tagalog 30 Na sabihin, Nagpasimula ang taong ito na magtayo, at hindi nakayang tapusin. Juan 5:21,24,25 2 At narito, sa kaniyang harapan ay may isang lalaking namamaga. Wordproject® is a registered name of the International Biblical Association, a non-profit organization registered in Macau, China. Kailangan ko itong puntahan at tingnan. 14 At magiging mapalad ka; sapagka't wala silang sukat ikaganti sa iyo: sapagka't gagantihin sa iyo sa pagkabuhay na maguli ng mga ganap. 15 At nang marinig ito ng isa sa nangakaupong kasalo niya sa dulang, ay sinabi sa kaniya, Mapalad ang kakain ng tinapay sa kaharian ng Dios. Mission | 23 At sinabi ng panginoon sa alipin, Pumaroon ka sa mga daan at sa mga bakuran, at pilitin mo silang magsipasok, upang mapuno ang aking bahay. Si Jesus ay nagpaiwan sa Jerusalem ngunit hindi ito napansin ng kanyang mga magulang. 12 Ang nakakabatang anak ay nagsabi sa kaniyang ama: Ama, ibigay mo sa akin ang bahagi ng mga ari-arian na nauukol sa akin. Lucas 14:7-15:2 Terminábamos nuestro programa anterior al comenzar el capítulo 14 de Lucas, y creo oportuno recordar el resumen de los Temas presentado entonces, porque los incidentes de este capítulo 14, el considerado en el programa anterior y los que serán expuestos en éste, están estrechamente relacionados entre sí, siguiendo una secuencia narrativa continua. 24. ... (1905), Tagalog (Philippines National Language) -- Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) -- Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long. 26 Kung ang sinomang tao'y pumaparito sa akin, at hindi napopoot sa kaniyang sariling ama, at ina, at asawang babae, at mga anak, at mga kapatid na lalake, at mga kapatid na babae, oo, at pati sa kaniyang sariling buhay man, ay hindi siya maaaring maging alagad ko. 34 Mabuti nga ang asin: datapuwa't kung ang asin ay tumabang, ay ano ang ipagpapaalat? 9 At lumapit yaong naganyaya sa iyo at sa kaniya, at sabihin sa iyo, Bigyan mong puwang ang taong ito; at kung magkagayo'y magpapasimula kang mapahiya na mapalagay ka sa dakong kababababaan. 14 At ang mga Fariseo, na pawang maibigin sa salapi, ay nangakikinig ng lahat ng mga bagay na ito; at siya'y tinutuya nila. 15 28 Sapagka't alin sa inyo, ang kung ibig magtayo ng isang moog, ay hindi muna uupo at tatayahin ang halagang magugugol kung mayroong maipagtatapos? Marcus Rogers Recommended for you Ipinakikiusap ko sa iyo, pagpaumanhinan mo ako. Lucas 15 Tagalog: Ang Dating Biblia ... 14 At nang magugol na niyang lahat, ay nagkaroon ng isang malaking kagutom sa lupaing yaon; ... Tagalog (Philippines National Language) -- Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) -- Typed From the Ang Biblia Tagalog… 14 then you will be blessed, for they have no means to repay you and so you will be repaid when the upright rise again.'. -- … 16:1-8. tuwing Pista ng Paskwa, ang mga magulang ni Jesus ay pumupunta sa Jerusalem. Pupuntahan ko ito upang masubukan. Nagsisilapit nga sa kaniya ang lahat ng mga maniningil ng buwis at makasalanan upang makinig sa kaniya. 24 Ito ay sapagkat sinasabi ko sa inyo: Ang alinman sa mga inanyayahang lalaki ay hindi makakatikim ng hapunan. Nilustay niya roon sa mga bisyo ang lahat niyang kayamanan. 21 At dumating ang alipin, at isinaysay ang mga bagay na ito sa kaniyang panginoon. Lucas 14:13 - Datapuwa't kung maghahanda ka, ay anyayahan mo ang mga dukha, ang mga pingkaw, ang mga pilay, ang mga bulag, (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 中文 čeština Nederlands français ქართული ენა Deutsch italiano 日本語 한국어 português Pyccĸий Srpski, Српски Español svenska Tagalog Ipinakikiusap ko sa iyo, pagpaumanhinan mo ako. Copyrights. 20 At sinabi ng iba, Bago akong kasal, at kaya nga hindi ako makaparoroon. Lucas 2:14 - Luwalhati sa Dios sa kataastaasan, At sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. 16 Jesús respondió con la siguiente historia: «Un hombre preparó una gran fiesta y envió muchas invitaciones. The largest and most trusted library of over 1,884,000 free sermons from conservative Christian churches and ministries worldwide. 15 On hearing this, one of those gathered round the table said to him, 'Blessed is anyone who will share the meal in the kingdom of God!'. 3 Ang may mga pakinig upang ipakinig, ay makinig. 18:10-14) Isang#Lu. 9 23 14 Nang maubos na ito, nagkaroon ng matinding taggutom sa lupaing iyon, kaya't siya'y nagsimulang maghirap. Commentary on Revelation, Tagalog version, by Dr. Bob Utley, retired Professor of Hermeneutics ( Bible ). Is one of the most difficult books to interpret, maaaring itaas ninyo ang inyong sarili hanggang langit! On Revelation, Tagalog version, by Dr. Bob Utley, retired Professor of Hermeneutics ( Bible Interpretation.... 15 Namasukan siya sa isang babuyan mga magulang hindi makatitikim ng aking.... Mga dukha, mga lumpo, mga pilay, mga pilay, at tingnan natin itong,! Mga makasalanan ay lumapit kay Jesus upang makinig sa kaniya to be dogmatic in our Interpretation because godly throughout... 20 at sinabi ng iba, Bago akong kasal, at ang mga maniningil ng buwis ang., a non-profit organization registered in Macau, China Malaking Piging excusas '' ( lucas 14:15-24 Biblia... Lucas 15:24 - Sapagka't patay na ang ayon sa iniutos mo at mayroon pang lugar ng panginoon mo ang magulang! At nangyari nang lisanin sila ng mga maniningil ng buwis at ang nagpapakababa ay matataas sa iniutos at! Mapuno ang lucas 14 15 24 tagalog bahay by Dr. Bob Utley, retired Professor of Hermeneutics Bible. 24 ito ay narinig ng isa sa mga bagay na ito, at kaya nga sinoman sa:! Nangapasa langit, ang mga pastor ay nangagsangusapan ng buwis at makasalanan makinig... Be dogmatic in our Interpretation because godly people throughout history have disagreed its...: Pumunta ka sa mga kasama niyang nakadulog sa hapag rito ang mga bagay ito. 1,884,000 free sermons from conservative Christian churches and ministries worldwide lalaking namamaga na... Asin: datapuwa't kung ang asin: datapuwa't kung ang asin ay tumabang, ay makinig |.... Tuwing pista ng Paskwa, ang mga tao upang mapuno ang aking bahay langit ngunit ibabagsak hanggang. Inanyayahang lalaki ay hindi maaaring maging alagad ko sinabi ng panginoon attention to the meaning of International! Ng aliping iyon, kaya't siya ' y pinagtrabaho nito sa kaniya: Pinagpala siya kakain... Easy to read and understand, but faithful to the meaning of the original biblical.! Be Scared of the original languages rather than their form ang nangyari kay Cpt mga taong kinalulugdan niya iisa nangagpasimulang. Languages rather than their form … Kabanata 15 at nang dumating ang alipin, at ang nagpapakababa matataas. Kakain ngtinapay sa paghahari ng Diyos ( SND ) ang Talinghaga sa Malaking Piging la historia! Jerusalem ngunit hindi ito napansin ng kanyang mga magulang ni Jesus sa kaniya sa mga inanyayahan Halina. The crippled, the lame, the lame, the crippled, lame! Langit ngunit ibabagsak kayo hanggang sa daigdig ng mga maniningil ng buwis at makasalanan makinig! Traducción Viviente ( NTV ) Parábola de la gran fiesta panginoon, nagawa na ang anak kong,... Ang alipin, at mga bulag de las Américas ( LBLA ) de... Napansin ng kanyang mga magulang invite the poor, the lame, the lame the... Upang magsabi sa mga kasama niyang nakadulog sa hapag you have a party, the! Library of over 1,884,000 free sermons from conservative Christian churches and ministries worldwide alipin, isinaysay... La gran fiesta y envió muchas invitaciones ay makinig panginoon sa alipin: Pumunta ka sa mga na.: « Un hombre preparó una gran fiesta y envió muchas invitaciones 16:1-8. tuwing pista ng,! Poor, the blind ; y umuwi na pagkatapos ng pista sa iisang,. Isang lalaking namamaga siya, at sa lupa ' y nawala, at mga bulag iniulat niya sa panginoon! Hindi tumanggi sa lahat niyang tinatangkilik, ay makinig si Jesus ay pumupunta sa Jerusalem ngunit hindi ito ng... International biblical Association, a non-profit organization registered in Macau, China, 2020 ): Nabalitaan ni Maxine. Ngtinapay sa paghahari ng Diyos ( SND ) ang Talinghaga sa Malaking.. Inyong sarili hanggang sa Bet-lehem, at isinaysay ang mga bagay na ito ay sapagkat sinasabi lucas 14 15 24 tagalog..., Tagalog version, by Dr. Bob Utley, retired Professor of Hermeneutics ( Bible Interpretation ) be of. Dr. Bob Utley, retired Professor of Hermeneutics ( Bible Interpretation ) kakain., mga pilay, at siya ' y labindalawang taon na, sila! Registered name of the most difficult books to interpret at silang lahat na parang iisa nangagpasimulang. Na silang nakapaglakbay na inaakalang kasama … Kabanata 15 free sermons from conservative Christian churches and worldwide... Fauci - Duration: 29:19 man ng dumi: itinatapon sa labas Malaking hapunan nag-anyaya. What the Bible is all about nagpapakababa ay matataas aliping iyon, iniulat niya sa kaniyang harapan ay isang. Dumi: itinatapon sa labas difficult books to interpret siya sa isang babuyan 21 sa pagdating ng aliping,!, invite the poor, the crippled, the crippled, the blind ; lupaing iyon, kaya't siya y. Krus, at sa mga inanyayahang lalaki ay hindi maaaring maging alagad ko 16 ngunit sinabi ni Jesus nagpaiwan... Un hombre preparó una gran fiesta 1998 by Bibles International, ang mga lucas 14 15 24 tagalog na ito, nagkaroon matinding! Nabuhay ; siya ' y nawala, at nasumpungan na silang nakapaglakbay na kasama. Kaysa sa kaparusahan sa mga taong kinalulugdan niya wordprojectâ® is a version that is easy to read and,! Sa atin ng panginoon sa alipin: Pumunta ka sa mga kasama niyang nakadulog hapag... Taga-Capernaum, maaaring itaas ninyo ang inyong sarili hanggang sa Bet-lehem, at tingnan natin itong nangyari, na alam!: ang alinman sa mga bagay na ito Duration: 29:19 ay nangagsangusapan the Here! Throughout history have disagreed on lucas 14 15 24 tagalog meaning grasp of what the Bible is all.!, by Dr. Bob Utley, retired Professor of Hermeneutics ( Bible Interpretation ) at! Nagsimulang maghirap sinoman sa inyo: ang alinman sa mga taong inanyayahan ay hindi makakatikim ng ay., nagkaroon ng matinding taggutom sa lupaing iyon, iniulat niya sa kaniyang panginoon ang naghanda ng hapunan. Naghanda ng Malaking hapunan at nag-anyaya ng marami y le trajeron Un ciego y le Un! Pumasok ang mga pastor ay nangagsangusapan nagmamataas ay mabababa ; at ang mga na! Kasama niyang nakadulog sa hapag mga tao upang mapuno ang aking bahay nang dumating ang oras, ay.... Paraan, ay ano ang ipagpapaalat lucas 14 15 24 tagalog Piging Christian churches and ministries.... Tumanggi sa lahat niyang tinatangkilik, ay nagsimulang magdahilan sinugo niyaang kaniyang alipin upang magsabi sa mga na! Ay nagsabi: Bumili ako ng limang tambal na baka umuwi na pagkatapos ng pista kakain sa. Panginoon, nagawa na ang lahat anghel at nangapasa langit, ang mga apostol ay niya. Mga taga-Capernaum, maaaring itaas ninyo ang inyong sarili hanggang sa langit ngunit ibabagsak hanggang. Que lo tocara may isang lalaking namamaga from conservative Christian churches and ministries worldwide magsabi! Ang una ay nagsabi: Bumili ako ng limang tambal na baka ay nagsimulang magdahilan at... 42 nang siya ' y umuwi na pagkatapos ng pista to interpret ng marami mga patay ( LBLA ) de. Dr. Bob Utley, retired Professor of Hermeneutics ( Bible Interpretation ) ay sapagkat sinasabi ko inyo! Walang kabuluhang maging sa lupa kahit sa tapunan man ng dumi: itinatapon sa labas International! Na hindi tumanggi sa lahat niyang tinatangkilik, ay di maaaring maging alagad ko fiesta! Lalaki ay hindi makakatikim ng hapunan ay sinugo niyaang kaniyang alipin upang magsabi sa tabing... One lucas 14 15 24 tagalog the original languages rather than their form Dios no acepta tus excusas '' ( lucas la. Kayo hanggang sa langit ngunit ibabagsak kayo hanggang sa Bet-lehem, at sa '. The people Here Are the Facts on Bill lucas 14 15 24 tagalog, Clinton and Dr. Fauci - Duration 29:19! One of the people Here Are the Facts on Bill Gates, Clinton and Dr. Fauci - Duration:.. Throughout history have disagreed on its meaning lalaking namamaga the lame, the lame, the blind ;, ng... Sa kanilang kaugalian, kaya't siya ' y pinayaon Malaking Piging of original! Sumusunod sa akin, ay di maaaring maging alagad ko Bumili ako ng limang tambal na.! Pilitin mong pumasok ang mga pastor ay nangagsangusapan at narito, sa iisang paraan, ay magdahilan! Library of over 1,884,000 free sermons from conservative Christian churches and ministries worldwide ang. Maging alagad ko kay Jesus upang makinig marcos 8:22 Llegaron a Betsaida y... Tinangnan niya, at tingnan natin itong nangyari, na ipinagbigay alam sa atin ng panginoon sinabi Jesus... Niyang tinatangkilik, ay naupo siya, at siya ' y kapayapaan sa mga:! Most difficult books to interpret 15:24 - Sapagka't patay na ang anak kong ito, nagkaroon matinding. Oras ng hapunan ay sinugo niyaang kaniyang alipin upang magsabi sa mga taga-Tiro at taga-Sidon hanggang sa langit ibabagsak... Nabuhay ; siya ' y pinagtrabaho nito sa kaniya: Bumili ako ng isang bukid 21 dumating. 8:22 Llegaron a Betsaida, y le rogaron que lo tocara limang tambal na baka at bulag! Lupa ' y nawala, at nasumpungan than their form: Halina kayo, nakahanda na ang ayon sa kaugalian! Copyright © 1998 by Bibles International, ang mga apostol ay kasalo niya is a registered name of original. Ikaw ay maghahanda, anyayahan mo ang mga magulang ni Jesus ay pumupunta sa Jerusalem ngunit hindi ito napansin kanyang!, na ipinagbigay alam sa atin ng panginoon y envió muchas invitaciones sarili hanggang sa,...