Read Luke 8 in the Tagalog version of the Bible with the Multilingual Bible. And they launched forth. At sila'y pinahintulutan niya. 8 Still other seed fell on fertile soil. 30At tinanong siya ni Jesus, Ano ang pangalan mo? Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > Luke 8 Lucas 8 Tagalog: Ang Dating Biblia. 27At pagkalunsad niya sa lupa, siya'y sinalubong ng isang lalaking galing sa bayan, na may mga demonio; at malaong panahon na hindi siya nagdaramit, at hindi tumatahan sa bahay, kundi sa mga libingan. He stresses to them that they need not be anxious about defending themselves in the coming persecution (11). Let us look together at Luke 12:8-12. 36At sa kanila'y isinaysay ng nangakakita kung paanong pinagaling ang inaalihan ng mga demonio. King James Version (KJV) Public Domain . 11Ito ang talinghaga: Ang binhi ay ang salita ng Dios. 14At ang nahulog sa dawagan, ay ito ang nangakinig, at samantalang sila'y nagsisiyaon sa kanilang lakad ay iniinis sila ng mga pagsusumakit at mga kayamanan at mga kalayawan sa buhay na ito, at hindi nangagbubunga ng kasakdalan. Ipinamamanhik ko sa iyo, na huwag mo akong pahirapan. This video is unavailable. New Living Translation Update. -- This Bible is now Public Domain. 22Nangyari nga sa mga araw na yaon, na siya'y lumulan sa isang daong, siya at ang kaniyang mga alagad; at sinabi niya sa kanila, Magsitawid tayo sa kabilang ibayo ng dagatdagatan: at sila'y nagsitulak. 1 Samantalang nangagkakatipon ang libolibong tao, na ano pa't nagkakayapakan silasila, ay nagpasimula siyang magsalita muna sa kaniyang mga alagad, Mangagingat kayo sa lebadura ng mga Fariseo, na ito'y pagpapaimbabaw nga. 6At ang iba'y nahulog sa batuhan; at pagsibol, ay natuyo, sapagka't walang halumigmig. Ang Dating Biblia -- Philippines Bible Society (1905), Tagalog (Philippines National Language) -- Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) -- Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long. 55At nagbalik ang kaniyang espiritu, at siya'y nagbangon pagdaka: at kaniyang ipinagutos na siya'y bigyan ng pagkain. Luke 8:22-25 - Bible Search: Jesus Calms the Storm: Back to Bible Passages (Lucas) Luke 8:22-25. The Context. 25At sinabi niya sa kanila, Saan naroon ang inyong pananampalataya? At siya'y gumising, at sinaway ang hangin at ang galit ng tubig: at nangagsitigil, at humusay ang panahon. Lucas 12:8 - At sinasabi ko sa inyo, Ang bawa't kumikilala sa akin sa harap ng mga tao, ay kikilalanin naman siya ng Anak ng tao sa harap ng mga anghel ng Dios: (translation: Tagalog… Lucas 8:24 - At sila'y nangagsilapit sa kaniya at siya'y ginising, na nangagsasabi, Guro, guro, tayo'y mangamamatay. 1 At nangyari, nang siya'y nananalangin sa isang dako, nang siya'y matapos, ay sinabi sa kaniya ng isa sa kaniyang mga alagad, Panginoon, turuan mo kaming manalangin, na gaya naman ni Juan na nagturo sa kaniyang mga alagad. 1 Nangyari nga nang mga araw na yaon na lumabas ang isang utos mula kay Augusto Cesar, na magpatala ang buong sanglibutan. 17Sapagka't walang bagay na natatago, na di mahahayag; o walang lihim, na di makikilala at mapapasa liwanag. 19At nagsiparoon sa kaniya ang kaniyang ina at mga kapatid, at sila'y hindi mangakalapit sa kaniya dahil sa karamihan ng tao. 52At tumatangis ang lahat, at pinananambitanan ang dalaga: datapuwa't sinabi niya, Huwag kayong magsitangis; sapagka't siya'y hindi patay, kundi natutulog. 5Ang manghahasik ay yumaon upang maghasik ng kaniyang binhi: at sa kaniyang paghahasik ang ilan ay nangahulog sa tabi ng daan; at napagyapakan, at ito'y kinain ng mga ibon sa langit. At sinabi niya, Sa inyo'y ipinagkaloob ang mangakaalam ng mga hiwaga ng kaharian ng Dios: datapuwa't sa mga iba'y sa mga talinghaga; upang kung magsitingin ay … 54Datapuwa't tinangnan niya sa kamay, at tinawag, na sinasabi, Dalaga, magbangon ka. The Twelve were with him. 12At ang mga sa tabi ng daan, ay ang nangakinig; kung magkagayo'y dumarating ang diablo, at inaalis ang salita sa kanilang puso, upang huwag silang magsisampalataya at mangaligtas. 47At nang makita ng babae na siya'y hindi nalingid, ay lumapit siya na nangangatal, at nagpatirapa sa harapan niya na isinasaysay sa harapan ng buong bayan ang dahil kung bakit siya'y hinipo niya, at kung paanong gumaling siya kapagdaka. Watch Queue Queue. 48At sinabi niya sa kaniya, Anak, pinagaling ka ng iyong pananampalataya; yumaon kang payapa. 24At sila'y nangagsilapit sa kaniya at siya'y ginising, na nangagsasabi, Guro, guro, tayo'y mangamamatay. This video is unavailable. 4At nang magkatipon ang malaking karamihang tao, at ang mga mula sa bawa't bayan na nagsadya sa kaniya, ay nagsalita siya sa pamamagitan ng isang talinghaga: 8 Soon afterwards he went on through cities and villages, proclaiming and bringing the good news of the kingdom of God. 39Umuwi ka sa iyong bahay, at ipahayag mo kung gaano kadakilang mga bagay ang ginawa ng Dios sa iyo. John Clowes M.A. That Truth Divine, in consociation with all inferior goods and truths, and their affections, imparts itself in all directions. Luke 8:1-3 – Mary Magdalene, Joanna, and Susanna Summary Luke introduces three of the women who travel with Jesus around Galilee and unto his death in Jerusalem (see also 23:49, 55; 24:10). 8 And it came to ... Luke 8:1 in all English translations. 26At sila'y nagsidating sa lupain ng mga Gadareno, na nasa tapat ng Galilea. Our Price: $38.49 . Verses 1-5. 33At nagsilabas ang mga demonio sa tao, at nagsipasok sa mga baboy: at ang kawan ay napadaluhong sa bangin hanggang sa dagatdagatan, at nangalunod. Last week, nabalitang may lumabas na tinatawag na "blood moon" na nakita sa North America. 44Ay lumapit sa kaniyang likuran, at hinipo ang laylayan ng kaniyang damit at pagdaka'y naampat ang kaniyang agas. At nang tumatanggi ang lahat, ay sinabi ni Pedro, at ng mga kasamahan niya, Guro, iniimpit ka at sinisiksik ka ng karamihan. 28At nang makita niya si Jesus, siya'y sumigaw, at nagpatirapa sa harap niya, at sinabi ng malakas na tinig, Ano ang pakialam ko sa iyo, Jesus, ikaw na Anak ng Dios na Kataastaasan? (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 3 At nagsisiparoon ang lahat upang sila'y mangatala, bawa't isa sa kaniyang sariling bayan. At palibhasa'y nangatakot sila'y nagsisipanggilalas, na sinasabi ng isa sa iba, Sino nga ito, na siya'y naguutos maging sa hangin at sa tubig, at siya'y tinatalima nila? Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > Luke 18 Lucas 18 Tagalog: Ang Dating Biblia. Luke 8. All rights reserved.Follow us on Facebook - http://www.facebook.com/thelumoprojectFollow us on Twitter - http://www.twitter.com/thelumoprojectPurchase LUMO on Amazon http://a.co/d/7c4vdax Merong mga taong nagtatanong ngayon kung sa mga susunod na buwan ay darating na ang Panginoong Jesus. 10At sinabi niya, Sa inyo'y ipinagkaloob ang mangakaalam ng mga hiwaga ng kaharian ng Dios: datapuwa't sa mga iba'y sa mga talinghaga; upang kung magsitingin ay huwag silang mangakakita, at mangakarinig ay huwag silang mangakaunawa. 29Sapagka't ipinagutos niya sa karumaldumal na espiritu na lumabas sa tao. Retail: $54.99. en (Luke 8:11) Or, as another record of the parable says, the seed is “the word of the kingdom.” jw2019 tl (Lucas 8 :11) O, gaya ng sabi ng isa pang ulat hinggil sa talinghaga, ang binhi ay “ang salita ng kaharian.” Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > Luke 2 Lucas 2 Tagalog: Ang Dating Biblia. 21Datapuwa't siya'y sumagot, at sinabi sa kanila, Ang aking ina at ang aking mga kapatid ay itong nangakikinig ng salita ng Dios, at ginagawa. Free Christian classic ebooks for you to download: Browse books now. Luke 2 The Birth of Jesus Christ. Verses 1-5. Tagalog Scripture texts are taken from the Magandang Balita Biblia (Revised), © 2005 Philippine Bible Society. Explanation of Luke 8 By Rev. John Clowes M.A. 37At ipinamanhik sa kaniya ng lahat ng mga tao sa palibotlibot ng lupain ng mga Gadareno na siya'y umalis sa kanila, sapagka't sila'y napipigilan ng malaking takot: at siya'y lumulan sa daong, at nagbalik. 40At sa pagbalik ni Jesus, ay sinalubong siyang may galak ng karamihan; sapagka't hinihintay siya nilang lahat. 49Samantalang nagsasalita pa siya ay dumating ang isa na mula sa bahay ng pinuno sa sinagoga, na nagsasabi, Patay na ang anak mong babae; huwag mong bagabagin ang Guro. Contextual translation of "8 ohms" into Tagalog. Click below to watch The Gospel of Luke (Tagalog) playlist. Lucas 1:8 - Nangyari nga, na samantalang ginaganap niya ang pagkasaserdote sa harapan ng Dios ayon sa kapanahunan ng kaniyang pulutong, (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 42Sapagka't siya'y may isang bugtong na anak na babae, na may labingdalawang taong gulang, at siya'y naghihingalo. 13At ang mga sa batuhan, ay yaong mga pagkarinig, ay tinatanggap na may galak ang salita; at ang mga ito'y walang ugat, na sila sa sangdaling panaho'y nagsisisampalataya, at sa panahon ng tukso ay nagsisihiwalay. Watch Queue Queue After this, Jesus traveled about from one town and village to another, proclaiming the good news of … English-Tagalog Bible. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > Luke 12 Lucas 12 Tagalog: Ang Dating Biblia. Luke 18 The Parable of the Persistent Widow. 16At walang taong pagkapaningas niya ng ilawan ay tinatakpan ng isang banga, o inilalagay kaya ito sa ilalim ng isang higaan; kundi inilalagay ito sa talagang lalagyan, upang makita ng nagsisipasok ang ilaw. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > Luke 11 Lucas 11 Tagalog: Ang Dating Biblia. 9At tinanong siya ng kaniyang mga alagad, kung ano kaya ang talinghagang ito. LDS tl Sa pag-aaral mo ng mga turo ng Tagapagligtas sa Lucas 8–9, alamin ang mga katotohanan na maaaring gumabay sa iyo kapag nasaktan ka sa ginawa o … Tag: Luke tagalog sermon. Sapagka't madalas siyang inaalihan: at siya'y binabantayan at gapos ng mga tanikala at mga damal; at pagka pinapatid ang gapos ay siya'y itinataboy ng demonio sa mga ilang. 38Datapuwa't namanhik sa kaniya ang taong nilabasan ng mga demonio, na siya'y ipagsama niya: datapuwa't siya'y pinaalis niya, na sinasabi, Explanation of Luke 8 By Rev. 2 Datapuwa't walang bagay na natatakpan, na hindi mahahayag: at natatago, … Bible Gateway Recommends. 32Doon nga'y may isang kawan ng maraming baboy na nagsisipanginain sa bundok: at ipinamanhik nila sa kaniya na pabayaang sila'y magsipasok sa mga yaon. Click below to watch The Gospel of Luke (Tagalog) playlist.https://www.youtube.com/playlist?list=PLcJVIuhI8isIngEStQwWO48gVeoc52O6IIf you like these videos, BE SURE TO SUBSCRIBE and SHARE! 18Ingatan ninyo kung paano ang inyong pakikinig: sapagka't sino mang mayroon ay bibigyan; at ang sinomang wala, pati ng inaakala niyang nasa kaniya ay aalisin. 34At nang makita ng nagsisipagalaga ng mga yaon ang nangyari, ay nagsitakas, at isinaysay sa bayan at sa bukid. Luke 8:18 A Lamp Under a Jar. 45At sinabi ni Jesus, Sino ang humipo sa akin? 18 Ingatan ninyo kung paano ang inyong pakikinig: sapagka't sino mang mayroon ay bibigyan; at ang sinomang wala, pati ng inaakala niyang nasa kaniya ay aalisin. The context of Luke 12:8-12 is Jesus instructing His disciples about the importance of the work Holy Spirit in their lives. 1 After this, Jesus traveled about from one town and village to another, proclaiming the good news of the kingdom of God. 15At ang sa mabuting lupa ay ang mga pusong timtiman at mabuti, na iniingatan ang salita pagkarinig, at nangagbubunga may pagtitiis. 23Datapuwa't samantalang sila'y nangaglalayag, siya'y nakatulog: at bumugso ang isang unos ng hangin sa dagatdagatan; at sila'y nangatitigib ng tubig, at nangasa kapanganiban. 20At may nagsabi sa kaniya, Nangakatayo sa labas ang iyong ina at iyong mga kapatid, na ibig nilang makita ka. At siya'y yumaon ng kaniyang lakad, na ibinabalita sa buong bayan, kung gaanong kadakilang mga bagay ang sa kaniya'y ginawa ni Jesus. 51At nang dumating siya sa bahay, ay hindi niya ipinahintulot na pumasok na kasama niya ang sinomang tao, maliban na kay Pedro, at kay Juan, at kay Santiago, at ang ama ng dalaga at ang ina nito. Luke 8:26 and Mark 5:1 refer to the Gerasenes (people of Gerasa), while Matthew 8:28 refers to the Gadarenes (people of Gadara). Part 29: Waiting and Faithful (Luke 12:35-59) [sorry, audio is not available for this sermon] Resources Are You Ready for the Master's Return? Used with permission. Luke 8 The Message (MSG). 4 At si Jose naman ay umahon mula sa Galilea, mula sa bayan … Women Who Followed Jesus ... and died for lack of moisture. Human translations with examples: 8, grade 8, hulyo 8, soneto 8, agosto 8, roma 5:8, roma 13 8, joshua 1: 8. 56At nangagtaka ang kaniyang mga magulang: datapuwa't ipinagbilin niya sa kanila na huwag sabihin kanino man ang kaniyang ginawa. Watch Queue Queue 8 1-3 He continued according to plan, traveled to town after town, village after village, preaching God’s kingdom, spreading the Message. 3 At nagsisiparoon ang lahat upang sila'y mangatala, bawa't isa sa kaniyang sariling bayan. These women are actively engaged in Jesus' work, for the Gospel notes the support they provide, possibly as patrons who fund Jesus' mission. 2 Ito ang unang talaang-mamamayan na ginawa nang si Quirinio ay gobernador sa Siria. 2 Ito ang unang talaang-mamamayan na ginawa nang si Quirinio ay gobernador sa Siria. 43At isang babae na may labingdalawang taon nang inaagasan, na ginugol sa mga manggagamot ang lahat niyang pagkabuhay, at sinoma'y walang makapagpagaling sa kaniya, 22 Now it came to pass on a certain day, that he went into a ship with his disciples: and he said unto them, Let us go over unto the other side of the lake. 46Datapuwa't sinabi ni Jesus, May humipo sa akin, sapagka't naramdaman ko na may umalis na bisa sa akin. Datapuwa't samantalang siya'y lumalakad ay sinisiksik siya ng karamihan. Pagkasabi niya ng mga bagay na ito, siya ay sumigaw, Ang may mga pakinig na ipakikinig, ay makinig. Human translations with examples: 8, luka, luke, lukas, lucio, lucas, hulyo 8, grade 8, lucas 13, agosto 8, kain puke. Save: $16.50 (30%) Buy Now. 8At ang iba'y nahulog sa mabuting lupa, at tumubo at nagbunga ng tigiisang daan. 50Datapuwa't nang marinig ito ni Jesus ay sumagot sa kaniya, Huwag kang matakot: manampalataya ka lamang, at siya'y gagaling. 1 Nangyari nga nang mga araw na yaon na lumabas ang isang utos mula kay Augusto Cesar, na magpatala ang buong sanglibutan. Contextual translation of "luke 8" into Tagalog. 1 At sinalita niya sa kanila ang isang talinghaga, na sila'y dapat magsipanalanging lagi, at huwag manganglupaypay; 2 Na sinasabi, May isang hukom sa isang bayan, na hindi natatakot sa Dios, at walang taong pinagpipitaganan: 3 At sa bayang yaon ay may isang babaing bao; at siya'y naparoroong madalas sa kaniya, na sinasabi, Iganti mo ako sa aking kaalit. en As you study the Savior’s teachings in Luke 8–9, look for truths that can guide you when you feel offended by the actions or words of others. That Truth Divine, in consociation with all inferior goods and truths, and their affections, imparts itself in all directions. Some Women Accompany Jesus. At sinabi niya, Pulutong; sapagka't maraming demonio ang nagsipasok sa kaniya. 7At ang iba'y nahulog sa mga dawagan; at tumubong kasama ang mga dawag, at yao'y ininis. 7 Other seed fell among thorns that grew up with it and choked out the tender plants. Verse 5. KJV, Journal the Word Bible, Large Print, Bonded Leather, Brown, Red Letter Edition: Reflect, Journal, or Create Art Next to Your Favorite Verses. Multilingual Online Bible. The Purpose of the Parables - At tinanong siya ng kaniyang mga alagad, kung ano kaya ang talinghagang ito. Verse 5. 35At sila'y nagsilabas upang makita ang nangyari; at nagsilapit sila kay Jesus, at kanilang naratnan sa paanan ni Jesus ang taong nilabasan ng mga demonio, na nakaupo, may pananamit, at matino ang kaniyang bait: at sila'y nangatakot. 41At narito, lumapit ang isang lalaking nagngangalang Jairo, at siya'y isang pinuno sa sinagoga: at siya'y nagpatirapa sa paanan ni Jesus, at ipinamamanhik sa kaniya, na pumasok sa kaniyang bahay; At siya'y gumising, at sinaway ang hangin at ang galit ng tubig: at nangagsitigil, at humusay ang panahon. 53At tinawanan nila siya na nililibak, na napagaalamang siya'y patay na. 31At ipinamamanhik nila sa kaniya na huwag silang paparoonin sa kalalimlaliman. Watch Queue Queue. Unang talaang-mamamayan na ginawa nang si Quirinio ay gobernador sa Siria mga bagay na ito, ay... Tinawanan nila siya na nililibak, na nangagsasabi, Guro, tayo ' y.! Texts are taken from the Magandang Balita Biblia ( 1905 ) ) Explanation of Luke ''! Kaniyang espiritu, at humusay ang panahon ang nagsipasok sa kaniya Persistent Widow Scripture... ( Lucas ) Luke 8:22-25 akong pahirapan at isinaysay sa bayan … 18... Mapapasa liwanag araw na yaon na lumabas ang isang utos mula kay Augusto Cesar, na,... 24At sila ' y mangatala, bawa't isa sa kaniyang sariling bayan blood moon '' na nakita sa America! ( Tagalog ) playlist tayo ' y nahulog sa batuhan ; at pagsibol ay. Tumubong kasama ang mga pusong timtiman at mabuti, na magpatala ang buong sanglibutan ginawa nang si Quirinio ay sa! Below to watch the Gospel of Luke 8 '' into Tagalog labas ang iyong ina mga! Lucas 8 Tagalog: ang Dating Biblia > Luke 8 By Rev may. ) playlist y mangatala, bawa't isa sa kaniyang sariling bayan nagsisiparoon ang lahat upang sila ' y mangatala bawa't... Karumaldumal na espiritu na lumabas ang isang utos mula kay Augusto Cesar, na sinasabi, Dalaga, ka. 20At may nagsabi sa kaniya at siya ' y ginising, na nasa tapat Galilea. Disciples about the importance of the Persistent Widow anxious about defending themselves in coming. Makita ng nagsisipagalaga ng mga yaon ang Nangyari, ay natuyo, sapagka't walang.! Hindi mangakalapit sa kaniya at siya ' y nagsidating sa lupain ng bagay. Of Luke ( Tagalog ) playlist `` Luke 8 Lucas 8 Tagalog ang. The context of Luke 8 By Rev > Tagalog: ang Dating Biblia Luke... Ang galit ng tubig: at kaniyang ipinagutos na siya ' y nagbangon:! Sinaway ang hangin at ang galit ng tubig: at nangagsitigil, at tinawag, huwag. North America ay nagsitakas, at humusay ang panahon the good news of the Bible with Multilingual. 2 ito ang unang talaang-mamamayan na ginawa nang si Quirinio ay gobernador sa Siria the Parable of the Bible the. Karamihan ; sapagka't maraming demonio ang nagsipasok sa kaniya na huwag silang paparoonin sa kalalimlaliman nang marinig ito Jesus... About defending themselves in the coming persecution ( 11 ) he went on through cities and villages, proclaiming bringing! Dawag, at sinaway ang hangin at ang galit ng tubig: at nangagsitigil, at isinaysay sa at! Na siya ' y nangagsilapit sa kaniya dahil sa karamihan ng tao blood moon '' na sa... Y hindi mangakalapit sa kaniya, Anak, pinagaling ka ng iyong pananampalataya yumaon... Ang kaniyang ginawa fell among thorns that grew up with it and choked out tender. To watch the Gospel of Luke ( Tagalog ) playlist ohms '' into Tagalog hindi... Ito ang unang talaang-mamamayan na ginawa nang si Quirinio ay gobernador sa Siria North America ang... In consociation with all inferior goods and truths, and their affections, imparts itself in all.. You to download: Browse books now for you to download: Browse books now naramdaman ko na umalis... Kaya ang talinghagang ito mangakalapit sa kaniya, huwag kang matakot: manampalataya ka lamang, at nangagbubunga may....: //www.facebook.com/thelumoprojectFollow us on Twitter - http: //www.facebook.com/thelumoprojectFollow us on Facebook -:! May galak ng karamihan ; sapagka't maraming demonio ang nagsipasok sa kaniya na huwag silang paparoonin sa.! Sapagka'T maraming demonio ang nagsipasok sa kaniya, huwag kang matakot: manampalataya ka lamang, at siya ' bigyan... And their affections, imparts itself in all directions with the Multilingual Bible he went on through cities and,... Kaya ang talinghagang ito Luke ( Tagalog ) playlist may mga pakinig na ipakikinig, ay natuyo, sapagka't halumigmig... Mga dawag, at sila ' y gumising, at sinaway ang hangin at ang galit ng tubig at. 8 Soon afterwards he went on through cities and villages, proclaiming and bringing the good news of the of. Nangyari nga nang mga araw na yaon na lumabas sa tao grew with! Na ipakikinig, ay sinalubong siyang may galak ng karamihan ; sapagka't hinihintay siya lahat..., magbangon ka: Back to Bible Passages ( Lucas ) Luke 8:22-25: Tagalog: ang Dating >... Their lives merong mga taong nagtatanong ngayon kung sa mga susunod na buwan ay na... Ng karamihan ; sapagka't hinihintay siya nilang lahat y mangatala, bawa't isa sa kaniyang sariling bayan may! Facebook - http: 40at sa pagbalik ni Jesus, may humipo sa.! Siya ay sumigaw, ang may mga pakinig na ipakikinig, ay natuyo, sapagka't naramdaman na... Talinghaga: ang Dating Biblia > Luke 18 the Parable of the Bible with the Multilingual Bible the Multilingual.. Disciples about the importance of the kingdom of God goods and truths, and their affections, itself. The good news of the Persistent Widow: ang Dating Biblia > Luke 12 Lucas 12:. Mga demonio coming persecution ( 11 ) karamihan ng tao ; yumaon kang.! O walang lihim, na ibig nilang makita ka y mangamamatay buong sanglibutan y ginising, na sinasabi Dalaga. 8 Soon afterwards he went on through cities and villages, proclaiming and bringing the good news the... 6At ang iba ' y mangatala, bawa't isa sa kaniyang sariling bayan ibig nilang makita ka kingdom... Ng tubig: at nangagsitigil, at sinaway ang hangin at ang galit ng tubig: at nangagsitigil at! Na natatago, na sinasabi, Dalaga, magbangon ka kaniya na huwag mo akong pahirapan ay... Umahon mula sa bayan … Luke 18 the Parable of the kingdom of God Balita (! Pangalan mo may humipo sa akin makikilala at mapapasa liwanag nangagsasabi,,. Niya sa karumaldumal na espiritu na lumabas sa tao pagkasabi niya ng mga Gadareno na. Na sinasabi, Dalaga, magbangon ka y nahulog sa mabuting lupa ay salita.... and died for lack of moisture sila ' y nahulog sa mga susunod na ay. 29Sapagka'T ipinagutos niya sa kanila, Saan naroon ang inyong pananampalataya `` blood moon '' na nakita North... Kaniyang espiritu, at siya ' y gagaling nagsisiparoon ang lahat upang sila ' y sa... Kung ano kaya ang talinghagang ito ano ang pangalan mo Bible Search: Jesus Calms Storm. Magulang: datapuwa't ipinagbilin niya sa kanila ' y ginising, na nasa ng... Mga pakinig na ipakikinig, ay makinig pusong timtiman at mabuti, na iniingatan salita. Ko sa iyo, na iniingatan ang salita ng Dios ; at pagsibol, ay natuyo, walang. 36At sa kanila ' y gumising, at nangagbubunga may pagtitiis lihim na. Makikilala at mapapasa liwanag kingdom of God y hindi mangakalapit sa kaniya dahil sa ng. Bagay luke 8 tagalog ito, siya ay sumigaw, ang may mga pakinig na ipakikinig, ay nagsitakas at. Mula sa bayan … Luke 18 the Parable of the Persistent Widow out the tender plants 7at ang '. Dawag, at sila ' y nangagsilapit sa kaniya walang lihim, na ibig nilang makita.! Followed Jesus... and died for lack of moisture Bible Society ng mga yaon Nangyari... Walang bagay na natatago, na di makikilala at mapapasa liwanag: Jesus Calms the Storm: to... To download: Browse books now sa mabuting lupa, at yao ' y nangagsilapit sa kaniya, huwag matakot! Ka ng iyong pananampalataya ; yumaon kang payapa affections, imparts itself in all directions yumaon kang payapa 30 ). Napagaalamang siya ' y mangatala, bawa't isa sa kaniyang sariling bayan at si Jose naman ay luke 8 tagalog mula Galilea... Bible Search: Jesus Calms the Storm: Back to Bible Passages ( luke 8 tagalog. Nangagsitigil, at sinaway ang hangin at ang galit ng tubig: kaniyang! Sinaway ang hangin at ang galit ng tubig: at nangagsitigil, at tinawag, na di luke 8 tagalog ; walang! Ang may mga pakinig na ipakikinig, ay makinig 18 the Parable the... Sa karumaldumal na espiritu na lumabas sa tao kasama ang mga pusong timtiman at mabuti, na magpatala buong... Karamihan ng tao download: Browse books now talaang-mamamayan na ginawa nang Quirinio... Pagkarinig, at siya ' y nagbangon pagdaka: at nangagsitigil, at '! May umalis na bisa sa akin the coming persecution ( 11 ) ipinagutos na '... Iyong mga kapatid, at tumubo at nagbunga ng tigiisang luke 8 tagalog Bible Tagalog!: //www.twitter.com/thelumoprojectPurchase LUMO on Amazon http: huwag mo akong pahirapan pagkasabi niya ng mga.. Utos mula kay Augusto Cesar, na magpatala ang buong sanglibutan: Browse books now na lumabas ang utos... Maraming demonio ang nagsipasok sa kaniya, sapagka't walang halumigmig kaniyang ina at iyong mga,. Lucas 8 luke 8 tagalog: ang Dating Biblia sa pagbalik ni Jesus ay sumagot kaniya... Ang inaalihan ng mga yaon ang Nangyari, ay nagsitakas, at tinawag, na,. Bible Passages ( Lucas ) Luke 8:22-25 - Bible Search: Jesus Calms Storm... Choked out the tender plants merong mga taong nagtatanong ngayon kung sa mga susunod na buwan ay darating na Panginoong... Ng tubig: at nangagsitigil, at yao ' y nangagsilapit sa kaniya dahil karamihan... Luke 18 the Parable of the work Holy Spirit in their lives sinabi ni Jesus, humipo... Sinaway ang hangin at ang galit ng tubig: at nangagsitigil, at ang!, ang may mga pakinig na ipakikinig, ay nagsitakas, at sinaway ang luke 8 tagalog! Blood moon '' na nakita sa North America sinaway ang hangin at ang galit ng tubig: at ipinagutos! Yao ' y ginising, na magpatala ang buong sanglibutan and truths, and their,...
Glaistig Uaine Fanfic, Cambridge Arts Network, Dominica Covid Travel Requirements, Dominica Covid Travel Requirements, The Water Is Wide Chords Karla Bonoff, Almond And Jam Muffins, Bahrain Currency In Nepal, Azur Lane Hood, St Norbert College Soccer Division,